Cách giải các bài toán về Amin – Aminoaxit

Kinh nghiệm giải một số bài toán Amin

Dạng 1: Phản ứng thể hiện tính bazơ của amin

Với dạng bài này, cô Nguyễn Thị Thảo Ly Trường THPT Trần Văn Bảy (Sóc Trăng) – chia sẻ kinh nghiệm giải các bài toán về Amin – Aminoaxit để học sinh làm bài tốt hơn:

Các amin đều phản ứng được với các dung dịch axit như HCl, HNO3 , H2SO4, CH3COOH, CH2=CHCOOH…. Bản chất của phản ứng là nhóm chức amin phản ứng với ion H + tạo ra muối amoni. – NH2 + H+ -> – NH+

Phương pháp giải bài tập amin chủ yếu sử dụng định luật bảo toàn khối lượng. Đối với các amin chưa biết số nhóm chức thì ta lập tỉ lệ để xác định số nhóm chức trong phân tử amin. Số nhóm chức amnin = nH+namin.

Một số ví dụ:

Dạng 2: Phản ứng đốt cháy của Amin

Với dạng bài này, cô Nguyễn Thị Thảo Ly đưa ra một số điều học sinh cần lưu ý như:

Phương trình đốt cháy một amin ở dạng tổng quát:

Phương pháp khi giải bài tập đốt cháy amin: Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố để tìm công thức của amin sẽ nhanh hơn so với lập tỉ lệ mol nC: nH: nN. Đối với bài toán đốt cháy hỗn hợp các amin thì sử dụng công thúc trung bình. Đối với bài tập đốt cháy amin bằng hỗn hợp O2 và O3 thì nên qui đổi hỗn hợp thành O.

Cô Nguyễn Thị Thảo Ly đưa ra một số ví dụ minh họa:

Kinh nghiệm giải một số bài toán Aminoaxit 

Dạng 1: Tính khối lượng của aminoaxit trong phản ứng với axit hoặc bazơ

Với dạng bài này, cô Nguyễn Thị Thảo Ly đưa ra 2 lưu ý:

Phải viết được 2 phương trình có dạng:

Cách suy ra số nhóm –NH2 và số nhóm –COOH trong aminoaxit

Cô Nguyễn Thị Thảo Ly đưa ra một số ví dụ minh họa:

Dạng 2: Bài toán đốt cháy aminoaxit 

Phương pháp giải dạng này được cô Nguyễn Thị Thảo Ly lưu ý:

Ví dụ minh họa: Aminoaxit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45%, 7,86% 15,73% còn lại là oxi và có CTPT trùng với CT đơn giản nhất. Xác định CTPT của X: A. C4H11O2N. B. C3H9O2N. C. C3H7O2N. D. C4H9O2N.

Giải:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *