Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh 2017

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh 2017

 Câu 1. Ý nào dưới đây không đúng trong quá trình truyền tin qua xinap?

A. Các chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

B. Xung thần kinh lan truyền từ màng sau xinap đến màng trước xinap

C. Thông tin truyền dưới dạng xung thần kinh, đến xinap thì truyền qua xinap

D. Mỗi xinap chỉ có một loại chất trung gian hoá học

 Câu 2. Để bóng chứa chất trung gian hóa học đi từ chùy xinap đến màng trước và vỡ ra là nhờ ion :

      A.K+                                                                                              B. Ca 2+                               

       C.Mg2+                                                                                        D.Na+

 Câu 3. Đặc điểm của giai đoạn mất phân cực trong quá trình hình thành điện thế hoạt động là:

      A. Cả trong và ngoài màng tích điện âm  B. Chênh lệch điện thế đạt cực đại

C. Chênh lệch điện thế giảm nhanh tới 0  D. Cả trong và ngoài màng tích điện dương

 Câu 4. Ở tế bào thần kinh khổng lồ của mực ống, trị số  điện thế nghỉ ghi được là:

      A. -70mV                                                 B. -7mV

C. 7mV                                                    D. 70mV

 Câu 5. Xinap là:

        A. Diện tiếp xúc giữa các tế bào thần kinh với nhau hay với các tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến…)

B. Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ

C. Diện tiếp xúc giữa các tế bào ở cạnh nhau

 

D. Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến

 Câu 6. Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

        A. Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie

B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng

C. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh

D. Vì sợi thần kinh này bị bao bọc không liên tục bằng bao miêlin cách điện

 Câu 7. Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang:

        A. Đảo cực và tái phân cực

B. Mất phân cực, đảo cực và tái phân cực

C. Đảo cực, mất phân cực và tái phân cực

D. Mất phân cực, đảo cực

 Câu 8. Xung thần kinh xuất hiện khi :

      A. Sắp xuất hiện điện thế hoạt động        B. Xuất hiện điện thế hoạt động

C. Xuất hiện điện thế nghỉ                        D. Sau khi xuất hiện điện thế hoạt động

 Câu 9. Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

 

      A. Chuỳ xinap                                          B. Màng sau xinap

C. Khe xinap                                            D. Màng trước xinap

 Câu 10. Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự nào?

      A. Khe xinap → Màng trước xinap → Chuỳ xinap →Màng sau xinap

B. Chuỳ xinap→  Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap

C. Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Khe xinap → Màng sau xinap

D. Màng sau xinap → Khe xinap →Chuỳ xinap → Màng trước xinap

 Câu 11. Chất trung gian hoá học phổ biến nhất ở động vật có vú là:

      A. Sêrôtônin                                             B. Sêrôtônin và norađrênalin

C. đôpamin                                              D. Axêtincôlin

 Câu 12.Vì sao tin được truyền qua xinap chỉ theo một chiều mà không theo chiều ngược lại?

      A. Màng sau không có thụ thể và màng trước không có chất trung gian

B. Màng sau không có chất trung gian và màng trước không có thụ thể

C. Thụ thể màng trước tiếp nhận chất trung gian không hết

 

D. Chất trung gian ở màng sau không phân hủy

 Câu 13. Khẳng định nào sau đây là sai ?

      A. Điện thế hoạt động xuất hiện khi tế bào đang nghỉ ngơi

B. Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến gọi là xinap

C. Cấu tạo một xinap hóa học gồm 4 phần: chùy xinap, màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap

D. Khe xinap là khoảng không gian giữa màng trước xinap và màng sau xinap

 Câu 14. Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi tích điện:

      A. Hoạt động                                            B. Trung tính

C. Dương                                                  D. Âm

 Câu 15. Ưu điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin là:

      A. Nhanh và ít tiêu tốn năng lượng          B. Chậm và tiêu tốn nhiều năng lượng

C. Nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng    D. Chậm và ít tiêu tốn năng lượng

Đáp án đề kiểm tra 15 phút HK2 môn Sinh 11 – THPT Nguyễn Duy Hiệu 2016

01. B

02. B

03. C

04. A

05. A

06. D

07. B

08. B

 

09. B

10. B

11. D

12. B

13. A

14. C

15. A

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *