Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016

Vậy là chỉ còn ít tháng nữa thôi là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông sẽ diễn ra. Trong khoảng thời gian này các bạn nên tập trung ôn theo dạng bài và làm trước các đề thi để rèn luyện kỹ năng làm đề theo giờ, tránh các vấn đề bỡ ngỡ về mặt thời gian cũng như phân bổ thời gian làm các câu hợp lý. Dưới đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016 chắc chắn sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong quá trình ôn tập.

I. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016 được đánh giá là sát với chương trình học, các câu được phân bổ hợp lý phù hợp với lực học của từng đối tượng. Các bạn có thể đọc đề sau đó bấm giờ và làm như khi đi thi thật trước khi tham khảo đáp án.

1. Bố cục đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-18

Đối với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016 nói riêng và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán các tỉnh khác nói chung sau khi xem xong các bạn cần rút ra được cho mình các dạng bài tập có trong đề để có định hướng ôn tập thật tốt. Bố cục đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016 bao gồm có các câu sau:

Câu 1: (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức.
Câu 2: (1,0 điểm) Giải phương trình.
Câu 3: (1,0 điểm) Bài tập về phương trình đường thẳng.
Câu 4: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số.
Câu 5: (1,0 điểm) Bài tập tính toán độ dài cạnh tam giác hình học.
Câu 6: (1,0 điểm) Cho biểu thức, yêu cầu tính biểu thức và tìm nghiệm để biểu thức đạt được giá trị cho trước.
Câu 7: (1,0 điểm) Tìm điều kiện hệ số để phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Câu 8: (1,0 điểm) Bài tập suy luận giải bài toán bằng phương tình, hệ phương trình.
Câu 9: (1,0 điểm) Bài tập hình học.
Câu 10: (1,0 điểm) Bài tập hình học.

2. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016 cụ thể như sau:

Câu 1 ( 1 điểm )
Tính T = √25
Câu 2 ( 1 điểm )
Giải phương trình 2x – 6 = 0
Câu 3 ( 1 điểm )
Tìm m để đường thẳng (d) y = (m+1)x – 2 đi qua điểm A (2;4)
Câu 4 ( 1 điểm )
Vẽ đồ thi của hàm số sau: y=(1/2)x²
Câu 5 ( 1 điểm )
Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC=30º và có BC=a. Hãy tính độ dài của cạnh AB va AC theo a.
Câu 6 ( 1 điểm )
Cho biểu thức sau: P = √(2x+1)
a) (0,5 điểm)  Hãy tìm điều kiện của x để biểu thức P có nghĩa.
b) (0,5 điểm) Hãy tìm x để biểu thứ P=3.
Câu 7 ( 1 điểm )
Hãy tìm m để phương trình sau: x² -2mx + m² + m – 5 = 0 có 2 nghiệm phân biệt là x1 và x2 thỏa mãn điều kiện sau:  2(x1² + x2²) – 3x1x2 =29.
Câu 8 (1,0 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 160 m. Nếu tăng chiều rộng 5 m và giảm chiều dài 10 m thì diện tích mảnh vườn khi đó là 1250 m2. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật này.
Câu 9 ( 1,0 điểm)
Tam giác ABC vuông góc tại A ( AC < AB) có đường cao AH ( H thuộc cạnh BC ). Đường tròn tâm H bán kính HA lần lượt cắt đường thẳng AB tại D ( D khác A) và đường thẳng AC tại E (E khác A). Chứng minh bốn điểm B,D,C,E cùng nằm trên một đường tròn.
Câu 10 (1 điểm)
Cho hình vuông ABCD, gọi E và F là 2 điểm lần lượt nằm trên 2 cạnh BC và CD ( trong đó E và F khác các đỉnh hình vuông) sao cho góc EAF = 45º. Đường chéo BD cắt AE và AF lần lượt tại 2 điểm M và N. Hãy tính EF/MN.

II. Một số đề toán ôn tập thêm ngoài đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-17

Ngoài đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016 hay các đề thi toán tỉnh khác năm 2016 các bạn cũng nên ôn tập thêm đề toán của các năm trước, làm càng nhiều đề sẽ càng rèn luyện nhiều kỹ năng cho bạn hơn.

1. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2014

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-1

Câu 1: (1 điểm)

Hãy thực hiện các phép tính sau:
a) A=(2 – √5)(2 + √5)
b) B=√2(√50 – 3√2)

Câu 2: (1 điểm)

Hãy giải phương trình sau: 2x² + x -15 = 0.

Câu 3: (1 điểm)

Hãy giải hệ phương trình sau:
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-2

Câu 4: (1 điểm)

Hãy tìm a và b để đường thẳng (d) : y= (a-2)x + b có hệ số góc bằng 4 và đi qua điểm M(1;-3).

Câu 5: (1 điểm)

Hãy vẽ đồ thị của hàm số sau: y=-2x²

Câu 6: (1 điểm)

Các bạn lớp 9A dự định trồng 420 cây xanh. Tới ngày thực hiện có 7 bạn không tham gia vì được triệu tập học bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường vì vậy mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 3 cây nữa để đảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 9A có tất cả bao nhiêu học sinh.

Câu 7: (1 điểm)

Hãy chứng minh rằng phương trình sau: x² – 2(m+1)x + m – 4 = 0 luôn có 2 nghiệm phân việt x1 và x2 và biểu thức M = x1(1-x2) + x2(1-x1) không phụ thuộc vào m.

Câu 8 : (1 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC), biết góc ACB = 600, .Tính AB và AC theo a.

Câu 9 : (1 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB cố định, CD là đường kính thay đổi của đường tròn (O) (khác AB). Tiếp tuyến tại B của (O) cắt AC và AD lần lượt tại N và M. Chứng minh tứ giác CDMN nội tiếp.

Câu 10 : (1 điểm)

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính bằng a. Biết AC vuông góc với BD. Tính AB² + CD² theo a.

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-19

2. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2015

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-3

Câu 1: (1 điểm)

Hãy thực hiện các phép tính sau:
a) (0,5 điểm) A = 2√3 – √12 – √9
b) (0,5 điểm) B = √3(√12 + √27)

Câu 2: (1 điểm)

Hãy giải phương trình sau: 3x² – 5x – 2 = 0

Câu 3: (1 điểm)

Hãy giải hệ phương trình sau:
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-4

Câu 4: (1 điểm)

Hãy tìm m và n biết rằng đường thẳng (d1) y=2mx + 4n đi qua điểm A(2;0) và song song với đường thẳng (d2) y=4x+3.

Câu 5:  (1 điểm)

Hãy vẽ đồ thị hàm số : y=-3/2x²

Câu 6: (1 điểm)

Cho phương trình bậc 2 sau: x² – 2(m-1)x + m-2 = 0. Hãy chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2 đồng thời tìm hệ thức giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

Câu 7: (1 điểm)

Có 1 đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 30 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì được bổ sung thêm 2 xe nên mỗi xe chở ít đi 0,5 tấn hàng. Hỏi rằng lúc đầu đoàn xe có tất cả bao nhiêu chiếc xe?

Câu 8: (2 điểm)

Cho đường tròn tâm O có đường kính MN và A là 1 điểm nằm trên đường tròn (O) (A#M;A#N). Lấy 1 điểm I trên đoạn thẳng ON (I khác O, I hác N). Qua I kẻ đường thẳng (d) vuông góc với MN. Gọi p, Q lần lượt là giao điểm cua AM và AN với đường thẳng (d).
a) (1 điểm) Gọi K là điểm đối xứng của N qua I. Hãy chứng minh rằng tứ giác MPQK nội tiếp đường tròn.
b) (1 điểm) Hãy chứng minh rằng: IM.IN=IP.IQ

Câu 9: (1 điểm)

Cho góc xOy vuông. Một đường tròn tiếp xúc với tia Ox tại A và cắt tia Oy tại 2 điểm phân biệt B và C. Cho OA=2, hãy tính giá trị của: 1/AB² + 1/AC².

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2015:

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-15

Sau khi tự bấm giờ và làm bài các bạn có thể tham khảo thêm đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2015 dưới đây nhé. Hãy tìm ra cho mình những cách giải mà bạn thấy đơn giản và dễ hiểu nhất.

Câu 1: (1 điểm) Thực hiện các phép tính
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-5
Câu 2: (1 điểm) Giải phương trình: 3x² – 5x -2 = 0
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-6
Câu 3: (1 điểm) Giải hệ phương trình.
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-7
Câu 4: (1 điểm)
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-8
Câu 5: ( 1 điểm)
Vẽ đồ thị hàm số: y=-3/2x²
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-9
Câu 6: (1 điểm) Phương trình: x² – 2 (m-1)x +m -2 = 0
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-10
Câu 7: (1 điểm)
Gọi số xe trong đoàn xe lúc đầu là x ( chiếc, x thuộc Z+)
Số xe trong đoàn khi được bổ sung thêm 2 xe là: x+2 (chiếc)
Ban đầu số tấn hàng mà mỗi xe phải chở là; 30/x (tấn)
Số tấn hàng mỗi xe phải chở sau khi điều thêm 2 xe là: 30/(x+2)
Bổ sung thêm 2 xe thì mỗi xe chở ít đi 0,5=1/2 tấn hàng nên:
Ta có phương trình:
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-11
Câu 8: (2 điểm)

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-12

a) Chứng minh rằng tứ giác MPQK nội tiếp.
Ta có d là trục đối xứng của đoạn KN ( vì d⊥MN tại I và IN=IK)
=> P1=P2 ( 2 góc đối xứng qua 1 trục) (1)
Góc MAN=90º ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
góc MAQ= góc MIQ=90º => AMIQ nội tiếp được => A1=M1 ( do cùng chắn IQ)
góc MAQ= góc MIQ = 90º => AINP nội tiếp được => A1=P2 ( cùng chắn IN)
=> M1=P2 (=A1) (2)
Từ (1) và (2) => P1=M1 => MPQK là tức giác nội tiếp.
b) Chứng minh IM.IN=IP.IQ
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-13
Câu 9: (1 điểm)
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-tay-ninh-2016-14

Trên đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm 2016 cùng với một số đề thi các năm khác, các bạn có thể xem và tham khảo rồi bấm giờ làm bài như đi thi thật để biết được lực học của mình đến đâu. Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông sắp diễn ra các bạn hãy tìm hiểu trước các thông tin tuyển sinh, xem quy chế thi đồng thời không quên nhiệm vụ ôn tập. Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *