Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016

Cùng TKBooks bổ sung vào tập tài liệu ôn thi của bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016 để có làm phong phú thêm các dạng đề cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông sắp tới nhé!

I. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016 được đánh giá là sát với chương trình học, các câu hỏi phân bổ đều kiến thức, phù hợp với lực học của từng cá nhân.

1. Bố cục đề thì tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-18

Với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016 nói riêng hay đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán các tỉnh khác nói chung thì sau khi xem xong hãy tự rút ra được cho mình bố cục riêng của đề để tìm ra những dạng hay xuất hiện trong đề để ôn tập. Bố cục của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016 như sau:

2. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-1

Câu 1: (2,0 điểm)

a) Không sử dụng máy tính cá nhân, hãy tính giá trị biểu thức sau:
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-2

b) Hãy chứng minh rằng:
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-3
Với x>=0 và x#9

Câu 2: (2,0 điểm)

Cho parabol sau (P) y=x² và đường thẳng (d): y = 2(m-1)x + m² + 2m ( với m là tham số và m∈R)
a) Hãy tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm I(1;3).
b) Hãy chứng minh rằng đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt A, B. Gọi x1, x2 là hoành độ 2 điểm A, B. Hãy tim M sao cho: x1² + x2² + 6x1x2 > 2016

Câu 3: (2,0 điểm)

a) Hãy giải hệ phương trình sau:

b) Cho tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 15 cm. Hai góc vuông có độ dài hơn kém nhau 3cm. Hãy tìm độ dài 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với đường tròn ( điểm B và C là 2 tiếp điểm).
a) Hãy chứng minh rằng tứ giác ABOC nội tiếp.
b) Gọi điểm H là trực tâm của tam giác ABC, hãy chứng minh rằng tứ giác BOCH là hình thoi.
c) Gọi điểm I là giao điểm của đoạn OA với đường tròn, hãy chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
d) Cho OB=3cm và OA=5cm. Hãy tính diện tích tam giác ABC.

Câu 5: (0,5 điểm)

Hãy giải phương trình sau: x³ + (3x² – 4x -4)√(x+1)=0.

II. Một số đề thi khác ngoài đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-17

Bên cạnh đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016 các bạn cũng nên tham khảo đề thi của các tỉnh khác cũng như đề thi các năm trước, càng ôn tập càng nhiều sẽ càng làm tăng thêm tốc độ và khả năng giải bài tập của bạn đấy!

1. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2015

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho biểu thức sau:
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-5
1) Hãy rút gọn biểu thức P.
2) Hãy tìm giá trị của P khi x = 9 + 4√5.

Câu 2: (1,5 điểm)

Cho phương trình sau: x² + 5x + m – 2 = 0 ( với m là tham số)
1) Hãy giải phương trình khi m=-12.
2) Hãy tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện :
1/(x1-1) + 1/(x2 -1) = 2

Câu 3: ( 1,0 điểm)

Có 1 mảng vườn hình chữ nhật có diện tích là 168m². Nếu như giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Hãy tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

Câu 4: (1,5 điểm)

Cho parabol (P): y=1/2x² và 2 điểm A, B thuộc đồ thị (P) có hoành độ lần lượt là -1 và 2. Đường thẳng (d) có phương trình là: y=mx + n.
1) Hãy tìm tọa độ 2 điểm A và B. Tìm m và n biết đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A và B.
2) Hãy tính độ dài đường cao OH của tam giác OAB ( điểm O là gốc tọa độ).

Câu 5: ( 3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Điểm M di chuyển trên nửa đường tròn (M khác A và B). C là trung điểm của dây cung AM. Đường thẳng d là tiếp tuyến với nửa đường tròn tại B. Tia AM cắt d tại điểm N. Đường thẳng OC cắt d tại E.
1. Chứng minh: tứ giác OCNB nội tiếp.
2. Chứng minh: AC.AN = AO.AB.
3. Chứng minh: NO vuông góc với AE.
4. Tìm vị trí điểm M sao cho (2.AM + AN) nhỏ nhất.

Câu 6: (0,5 điểm)

Cho 3 số dương a,b,c thay đổi và thỏa mãn : a² + b² + c² = 3.
Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 2(a+b+c) + (1/a + 1/b + 1/c)

2. Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2014

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-15

Thêm đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2014 để các bạn thoải mái ôn tập nhé!

2.1. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2014

Cụ thể đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2014 như sau:

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho biểu thức sau:

   14 1

1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tìm x sao cho A nhận giá trị là một số nguyên.

Bài 2: (2,5 điểm)

Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) : y = 2(m + 3)x – 2m + 2 ( m là tham số, m R).
1) Với m = – 5 tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d).
2) Chứng minh rằng: với mọi m  parabol (P) và đường thẳng (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Hãy tìm m sao cho hai giao điểm đó có hoành độ dương.
3) Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m.

Bài 3: (1,5 điểm)

Hãy giải hệ phương trình sau:

14 2

Bài 4: ( 3,5 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O; R) cắt nhau tại T, đường thẳng AT cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D khác A.
1) Hãy chứng minh rằng tam giác ABT đồng dạng với tam giác BDT.
2) Hãy chứng minh rằng: AB.CD = BD.AC
3) Hãy chứng minh rằng hai đường phân giác góc BAC , góc BDC và đường thẳng BC đồng quy tai một điểm.
4) Gọi M là trung điểm của BC, chứng minh rằng góc BAD bằng góc MAC.

Bài 5: (0,5 điểm)

Cho các số dương x, y, z thay đổi thỏa mãn: x( x + 1) + y( y + 1) + z( z + 1) ≤ 18.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

14 3

2.2. Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2014

Bài 1: 

1) Rút gọn biểu thức:
Với x>0 và x#4 biểu thức có nghĩa ta có:
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-6

2) Tìm x để A nguyên.
de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-7

Bài 2: 

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-8 de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-9

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-10

Bài 3: 

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-11

Bài 4: 

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-12

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-13

Bài 5: 

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-binh-2016-14

Bên trên là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình năm 2016 cùng với một số đề thi và đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình các năm trước. Hy vọng đây sẽ là nguồn kiến thức bổ ích để các bạn ôn tập. Trong khoảng thời gian này hãy ôn tập thật tốt và chăm chỉ làm đề để rèn luyện kỹ năng làm đề theo giờ. Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *